1. Sứ mệnh
Sứ mệnh lớn nhất của Công ty là cung cấp các dịch vụ tư vấn xây dựng tốt nhất cho khách hàng thông qua việc tạo lập cộng đồng nhân viên đoàn kết, đầy nhiệt huyết, nơi mà mọi ý tưởng sáng tạo luôn được khuyến khích.

2. Tầm nhìn
Đến năm 2030 sẽ trở thành một trong những Công ty tư vấn xây dựng hàng đầu tại Việt Nam.

3. Phương châm
- Coi trọng trước hết lợi ích của khách hàng.
- Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và sáng tạo.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp trên cơ sở sự liêm chính, thân thiện, đoàn kết, công bằng trong và ngoài Công ty.
- Phát triển bền vững.

4. Slogan
UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - SÁNG TẠO