1. Sơ đồ tổ chức Công ty

2. Hội đồng quản trị

Họ và tên
Chức danh
Trình độ chuyên môn
1. (Ông) Lê Viết Thanh Phong
Chủ tịch
Thạc sĩ kỹ thuật XD
2. (Ông) Lê Thống Nhất
Thành viên
Cử nhân Quản trị DN
3. (Ông) Nguyễn Mạnh Cường
Thành viên
KS Cơ khí


3. Ban Tổng giám đốc

Họ và tên
Chức danh
Trình độ chuyên môn
1. (Ông) Lê Viết Thanh Phong
Tổng Giám đốc
Thạc sĩ kỹ thuật XD
2. (Ông) Hoàng Cao Tiến
Phó Tổng Giám đốc
KS XD, Cử nhân QLDN
3. (Ông) Trần Việt Khoa
Phó Tổng Giám đốc
KS XD, Cử nhân ngoại ngữ


4. Kiểm soát viên

Họ và tên
Chức danh
Trình độ chuyên môn
1. (Ông) Phạm Anh Tuấn
Kiểm soát viên Kiến trúc sư